Control Center
Control Center
Control Center
Control Center
Control Center
Control Center

Control Center由一个甲板单元和一个水下单元组成,支持水面人员对水下潜水员的活动和状态进行管理,具备定位水下潜水员位置、3D导航以及信息收发等复杂功能。支持建立立体式水下通信网络。


  • 产品描述
  • 产品参数
  • 产品描述
  • 参数配置

Control Center

Control Center由一个甲板单元和一个水下单元组成...

相关推荐